Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLVII/609/10 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 13 sierpnia 2010 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

Uchwała Nr XLVII/609/10

Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 13 sierpnia 2010 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzajdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.i59L z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62. poz. 558. Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214. poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116, poz. 1203. Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172. poz. 1441. Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Z-2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138. poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157. poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Tracą moc:

1)   uchwała Nr XXXIII/403/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piszu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 56, poz. 782)

2)   uchwała Nr XXXVIII/409/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu (Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. Nr 165, poz. 1877)

3)   uchwała Nr XLVII/548/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu (Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. Nr 64, poz. 1189)

4)   uchwała Nr XVI/136/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 202, poz. 2640)

5)   uchwała Nr XXVIII/338/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 października 2008 r. W sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 197, poz. 3079)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 wrz 2010 10:00
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1561 razy