Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pisz: prawo jazdy kat B w ramach projektu PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCIPisz: prawo jazdy kat B w ramach projektu PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI
Numer ogłoszenia: 295043 - 2010; data zamieszczenia: 20.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu , ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 423 36 54, faks 0-87 423 36 54.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: prawo jazdy kat B w ramach projektu PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: Prawo jazdy kat B dla 12 osób w ramach projektu PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 1.są wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, 2.wykonawca posiada aktualne zezwolenie uprawniające, zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), jednostkę szkoleniową jako Wykonawcę do szkolenia w zakresie prawo jazdy kat. B W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia powyższe wymagania musi spełniać każdy z nich.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonali z należytą starannością minimum 2 usługi z zakresu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia tj. kurs prawa jazdy kat. B dla co najmniej 10 osobowej grupy, z podaniem: dat wykonania, odbiorców i liczby przeszkolonych osób. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki dotyczące doświadczenia określone powyżej.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował salą szkoleniową przystosowaną do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, dla grupy co najmniej 15 osób, oraz będzie dysponował sprzętem niezbędnym do realizacji szkolenia tj.: w zakresie warunków lokalowych co najmniej jedna sala wyposażona w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu, sala oświetlona, ogrzewana i przewietrzona, toalety zlokalizowane w pobliżu sali dydaktycznej utwardzony plac manewrowy, wyłączony z ruchu pojazdów innych niż przeznaczone do nauki jazdy, umożliwiający wykonanie każdego z zadań przewidzianych do wykonania na placu manewrowym w trakcie egzaminu państwowego, co najmniej dwa samochody, dopuszczone do ruchu, przystosowane do nauki jazdy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów, oraz ich niezbędnego wyposażenia w zakresie prawa jazdy kat. B.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował: co najmniej dwoma instruktorami nauki jazdy kat. B z minimum 2 letnim doświadczeniem zawodowym w pracy jako instruktor nauki jazdy, posiadającymi uprawnienia do szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek dotyczący potencjału technicznego i kadrowego określony powyżej. Wykaz osób przedstawiony wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ. Ocena zostanie dokonana na zasadzie spełnia-nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: - nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia powyższe wymaganie musi spełniać każdy z nich.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy,oraz wykonawca posiada aktualne zezwolenie uprawniające jednostkę szkoleniową jako Wykonawcę do szkolenia w zakresie prawo jazdy kat. B Pisemne zobowiązanie jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia powyższe wymagania musi spełniać każdy z nich.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może być dokonana w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 144 ustawy Pzp, wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: Zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. Zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. Zaistnienia nowych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniających zmiany terminów realizacji szkoleń.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgops.bip.pisz.hi.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu 12-200 Pisz, ul. Wąglicka 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2010 godzina 07:10, miejsce: Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu 12-200 Pisz, ul. Wąglicka 1 pok nr 9/sekretariat/ liczy się data wpływu do Ośrodka..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu systemowego PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Piotytet VII Promocja integracji społecznej Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Więcej informacji w załącznikach

Data powstania: środa, 20 paź 2010 13:54
Data opublikowania: środa, 20 paź 2010 14:04
Data edycji: środa, 20 paź 2010 14:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 paź 2010 18:39
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1747 razy
Ilość edycji: 2