Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- księgowy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- księgowy
w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu

Wymiar etatu – pełny.

A. Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji samorządowych i państwowych, wiarygodności dokumentów, karne, skarbowe.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 6. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

B. Wymagania pożądane

 1. Doświadczenie w pracy w księgowości.
 2. Umiejętność analitycznego myślenia.
 3. Znajomość zasad rachunkowości, księgowości budżetowej i finansów publicznych.
 4. Umiejętność dobrej organizacji pracy.
 5. Samodzielność, komunikatywność, kreatywność i wysoka kultura osobista.

C. Główne obowiązki

 1. Prowadzenie rachunkowości syntetycznej i analitycznej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Obsługa komputerowego programu finansowo- księgowego.
 3. Kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
 4. Przygotowanie dokumentów do księgowania, segregacja.
 5. Znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych.
 6. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum.
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

D. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny.
 2. CV.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe   (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni    praw publicznych.
 6. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach.
 8. Kopie świadectw pracy.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów    Rekrutacji.
 10. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności na wyżej wymienionym stanowisku.

 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w pokoju 9 (sekretariat) do 06.10.2010 r do godz. 10:00 na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu ul Wąglicka 1, 12-200 Pisz z dopiskiem na kopercie ”Oferta zatrudnienia na stanowisko - księgowy”. Dokumenty, które wpłyną do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu po terminie 06.10.2010r.  nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.mgops.bip.pisz.hi.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu przy ul. Wąglickiej 1.

Data powstania: środa, 22 wrz 2010 14:29
Data opublikowania: środa, 22 wrz 2010 14:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 sty 2011 14:16
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1929 razy