Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

ELEKTRONICZNIE OD DNIA 01.07.2018 r. / przez Internet /                 

OSOBY, KTÓRE CHCĄ UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE, ŚWIADCZENIE „DOBRY START” ORAZ ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY/ŚWIADCZENIOWY 2018/2019 MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI ONLINE

za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Profilu Zaufanego.

 

TRADYCYJNIE OD DNIA 01.08.2018 r. / forma papierowa /  


Ważne – NOWE ŚWIADCZENIE – DOBRY START!!!

Wniosek o świadczenie „Dobry start” należy złożyć do dnia 30 listopada 2018 r.
Wnioski złożone po 30.11.2018 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosków, przykładowe wzory wniosków, porady, przepisy prawne można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/ wybierając zakładkę "Wsparcie dla rodzin z dziećmi".


Wnioski przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu,

ul. Wąglicka 1 pok.20, 20a, 22 – Dział Świadczeń Rodzinnych,

codziennie w godzinach  od 7.00 do 15.00

poza ŚRODĄ

/Środa - DZIEŃ WEWNĘTRZNY/


Poniżej podstawowe informacje, terminy składania wniosków na poszczególne świadczenia:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego:
Okres zasiłkowy trwający od 1.11.2018 r. do 31.10.2019 r.
Obowiązuje kryterium dochodowe: 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dochód z roku bazowego: 2017 r. (należy zgłosić dochód uzyskany/utracony w 2017 r. lub po tym roku).

Fundusz alimentacyjny:
Okres świadczeniowy trwający od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
Obowiązuje kryterium dochodowe: 725,00 zł na osobę w rodzinie
Dochód z roku bazowego: 2017 r. (należy zgłosić dochód uzyskany/utracony w 2017 r. lub po tym roku)

Świadczenia wychowawcze 500+:
Okres trwający od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
Obowiązuje kryterium dochodowe: 800,00 zł na osobę w rodzinie przy wnioskowaniu o świadczenie na "pierwsze dziecko" oraz 1200,00 zł na osobę w rodzinie przy wnioskowaniu o świadczenie na "pierwsze dziecko" w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Na drugie i kolejne dziecko kryterium dochodowe nie obowiązuje.
Dochód z roku bazowego: 2017 r. (należy zgłosić dochód uzyskany/utracony w 2017 r. lub po tym roku)

Świadczenie „DOBRY START”:
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2018 r. rodziny otrzymają świadczenie nie później niż 30 września 2018 r.
W przypadku wniosków złożonych we wrześniu, październiku i listopadzie 2018 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

UWAGA!!!
W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka lub o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko niezbędne jest ustalenie alimentów na dziecko od drugiego z rodziców
chyba że:
1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu
Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

Ważne: Zgodnie z nowym brzmieniem art. 13 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (i analogicznych regulacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
-w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Data powstania: środa, 4 lip 2018 13:54
Data opublikowania: środa, 4 lip 2018 13:57
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1046 razy