Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Świadczeń i Usług

Na podstawie art. 13ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze:

 

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Świadczeń i Usług

 

I. Nazwa i adres jednostki.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu,

12-200 Pisz, ul. Wąglicka 1

Tel. 087/4233654

II. Określenie stanowiska

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Świadczeń i Usług

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

Kandydat na stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”:

 1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Posiada wykształcenie wyższemagisterskie(preferowane kierunki: administracja publiczna, polityka społeczna, socjologia, psychologia, pedagogika), oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 3. Osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Nieposzlakowana opinia,
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż w pomocy społecznej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci („500+”), ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa,
 2. Umiejętności:

- kierowania zespołem pracowników,

- sprawnej organizacji i planowania pracy,

- pozyskiwania środków pozabudżetowych,

- skutecznego komunikowania się – analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków

- samodzielność i kreatywność,

- obowiązkowość, zaangażowanie,

- dyspozycyjność,

- wysoka kultura osobista,

- odporność na stres.

3. Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

IV. Zakres zadań wykonywanych na kierowniczym stanowisku urzędniczym

Do zadań Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Świadczeń i Usług m.in. należy.:

 1. Zapewnienie adekwatnej, funkcjonalnej i efektywnej kontroli zarządczej;
 2. Sporządzanie rocznych, okresowych cząstkowych informacji merytorycznych z zakresu powierzonych spraw;
 3. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych;
 4. Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym, jednostkami samorządu terytorialnego, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy społecznej itp.;
 5. Planowanie pracy, przydzielanie zadań (opracowywanie zakresów czynności);
 6. Wnikliwe, szybkie i bezstronne działanie przy wykorzystaniu optymalnych środków;
 7. Właściwa organizacja pracy działu gwarantująca ciągłość działań i osiąganie celów jednostki zmierzających do zapewnienia opieki, i pomocy finansowej osób i rodzin, które nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb;
 8. Posiadanie dokładnej znajomości obowiązujących przepisów, zarządzeń, instrukcji i innych aktów normatywnych, dotyczących powierzonego zakresu działania;
 9. Określanie form i metod pacy służących efektywności realizowanych zadań zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa;
 10. Nadzór nad terminową realizacją świadczeń;
 11. Zapewnienie płynności finansowej świadczeń poprzez comiesięczne zapotrzebowania na środki finansowe;
 12. Ustalanie planów potrzeb na każdy rok budżetowy;
 13. Opracowywanie projektów uchwał rady miejskiej, zarządzeń dyrektora z zakresu powierzonych spraw;
 14. Dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników;
 15. Inne czynności wynikające z regulaminu organizacyjnego MGOPS należące do właściwości Działu i obowiązków kadry kierowniczej.

V. Warunki pracy na stanowisku pracy Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Świadczeń i Usług:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat);
 2. Wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych;
 3. Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu oraz na terenie miasta i gminy Pisz;
 4. Stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku.

 VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. Życiorys zawodowy (CV);
 4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane i preferowane oraz staż pracy, w szczególności: świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie oraz kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym ( np.; opinie, referencje);
 5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (odpis dyplomu i inne dokumenty);
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku;
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i o korzystaniu z pełni praw publicznych (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego przed zawarciem umowy o pracę);
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

  Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie.

  VII. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów

 1.  Kandydaci przystępujący do otwartego i konkurencyjnego naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze wymagane dokumenty składają w sekretariacie (pok.9)Miejskiego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Wąglicka 1, w terminie do dnia 30.03.2016 r.,do godz. 15:00.
 2. Wymagane dokumenty, o których mowa w cz. VI ogłoszenia powinny być złożone w zamkniętej kopercie lub pocztą ( decyduje data wpływu do MGOPS) z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Świadczeń i Usług”

3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione pisemnie o terminie i miejscu ewentualnego kolejnego etapu rekrutacji, w takim przypadku dokumenty poświadczone przez kandydata powinny zostać okazane w oryginale.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu i tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.
 3. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu zostaną dołączone do jego akt osobowych,
 4. Złożonych dokumentów Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu nie zwraca.
 5. Administratorem danych osobowych kandydatów jest: Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz.
 6. Dodatkowych informacji o naborze na w/w stanowisko udziela Witkowska Grażyna,pod nr telefonu 874233654, wew. 218

  Data ogłoszenia konkursu: 15.03.2016 r.

 

Elwira Świetlicka

Dyrektor Miejsko – Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Piszu

 

Data powstania: wtorek, 15 mar 2016 16:30
Data opublikowania: wtorek, 15 mar 2016 16:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 mar 2016 08:29
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1665 razy