Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PISZU

Pisz, dnia 16 listopada 2011r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA

W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PISZU

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje o wolnym stanowisku pracy  i ogłasza nabór na Referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Wymiar etatu- pełny

I. Miejsce wykonywania pracy- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Piszu, ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz.

II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią ,
 6. posiada wykształcenie wyższe ,
 7. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji.

III. Wymagania pożądane

 1. podstawowa znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji  samorządowej,
 2. umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 3. umiejętność sporządzania pism, decyzji, protokołów, notatek,
 4. biegła znajomość obsługi komputera,
 5. znajomość i obsługa urządzeń współpracujących z komputerem,
 6. podstawowa znajomość programów komputerowych POMOST, ŚWIADCZENIA RODZINNE,
 7. posiada znajomość przepisów ustawy: o świadczeniach  rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 8. posiada znajomość przepisów ustawy – kodeks postępowania administracyjnego,
 9. posiada lekki stopień niepełnosprawności.

IV. Zakres wykonywanych zadań:

 1. wykonywanie prac biurowych,
 2. sporządzanie pism, protokołów, notatek,
 3. sporządzanie i pisanie decyzji,
 4. wprowadzanie danych do systemu komputerowego z zakresu udzielonych świadczeń,
 5. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej w wersji elektronicznej właściwym organom,
 6. obsługa programów : POMOST, ŚWIADCZENIA RODZINNE,
 7. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 8. przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych,
 9. prowadzenie postępowania w sprawach Świadczeń rodzinnych podlegających koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie świadectw pracy,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach , szkoleniach,
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
 7. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji,
 10. ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu”, w terminie do 01.12.2011r. do godz. 10:00 na adres: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu, ul. Wąglicka 1 pok. 9/sekretariat/,

12-200 Pisz.

Dokumenty, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu po terminie 01.12.2011r. nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.mgops.bip.pisz.hi.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu przy ul. Wąglickiej 1, 12-200 Pisz.

DYREKTOR

MIEJSKO – GMINNEGO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Piszu

mgr Elwira Świetlicka

Data powstania: środa, 16 lis 2011 11:46
Data opublikowania: środa, 16 lis 2011 11:57
Data przejścia do archiwum: środa, 25 sty 2012 12:33
Opublikował(a): Sławomir Muras
Zaakceptował(a): Sławomir Muras
Artykuł był czytany: 1826 razy