Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kto i kiedy może otrzymać pomoc

ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w przypadku gdy dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; a także pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niże od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie;
- w przypadku osoby w rodzinie, różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku nie może być większa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, zasiłek stały nie przysługuje. Osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej lub ubiegającej się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.ZASIŁEK OKRESOWY
Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: tj. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a także rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
- w przypadku rodziny – do wysokości rodziny między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między:
- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy ustala Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Rada Gminy w drodze uchwały może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego.


ZASIŁEK CELOWY
Zasiłek celowy może być przyznany na pokrycie części lub całości kosztu zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowego. Może być przyznany również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wysokość zasiłku
– zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne:
- za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub częściowo lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury lub renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.


Zasiłki, pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie
– osobie albo rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielniania. Pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielniania, może być przyznana formie jednorazowego zasiłku celowego, lub nie oprocentowanej pożyczki.
Warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenie określa się w umowie z gminą. Pożyczka ta być umorzona
w całości lub w części, jeżeli przyczyni się to do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.
Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła.

Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone */są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

Co obejmują usługi opiekuńcze?

Usługi opiekuńcze mogą obejmować:

- pomoc w codziennych zajęciach, takich jak: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie
załatwianie spraw w urzędach itp.
- mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka,
zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – np. specjalistyczne formy pielęgnacji, rehabilitacja fizyczna, terapia. Jest to szczególny rodzaj usług dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Są one świadczone przez specjalistów, np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów, terapeutów. Specjalistyczne usługi opiekuńcze skierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi są przedmiotem szczegółowej regulacji.

Wysokość ponoszonych opłat zależy od dochodu na osobę w rodzinie. Szczegółowo określa to Uchwała Nr XXXV/425/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2005
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych, świadczonych przez opiekunki wynosi 10,30zł., zaś w dni wplne od pracy 20,60zł. za godzinę.

Szczegółowa tabela odpłatności za usługi opiekuńcze do pobrania poniżej.


Wysokość opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 (Dz. U. Nr 189 poz 1598.) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Szczegółowo przedstawia to tabela do pobrania poniżej :


Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczone przez opiekunki MGOPS w Piszu wynosi 12,60zł.

Jak uzyskać pomoc z Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

O pomoc mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:
 ubóstwa
 sieroctwa
 bezdomności
 bezrobocia
 niepełnosprawności
 długotrwałej lub ciężkiej choroby
 przemocy w rodzinie
 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 alkoholizmu lub narkomanii
 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 542 zł
 osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 456 zł
 rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
przy jednoczesnym wystąpieniu ubóstwa oraz co najmniej jednego z wyżej wymienionych powodów
uzasadniających udzielenie pomocy społecznej


Jak ubiegać się o pomoc?

Należy złożyć podanie w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w miejscu jej pobytu i przeprowadza wywiad środowiskowy. Poznaje jej sytuację i planuje pomoc. Koniecznie należy przedstawić zaświadczenia potwierdzające dochody oraz dołączyć inne stosowne dokumenty wymagane przez pracownika socjalnego.

Wymagane dokumenty

Osoba zatrudniona – zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy – karta bezrobotnego z wpisem potwierdzającym ostatnią wizytę w urzędzie pracy oraz decyzja o zarejestrowaniu w PUP.

Osoba niepełnosprawna – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Emeryt (rencista) – odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca.


Pomoc nie zostanie przyznana gdy:
• dochód osoby przekracza kwotę 542 zł (osoba samotnie gospodarująca) i 456 zł (na osobę w rodzinie)
• standard życia przewyższa zadeklarowane dochody
• nie zostaną złożone wymagane dokumenty
• osoba ubiegająca się o pomoc nie chce współpracować z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystania własnych możliwości i uprawnień
Pracownik socjalny stwierdzi marnotrawienie zasobów finansowych.

Słownik pomocy społecznej

Całkowita niezdolność do pracy – całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dochód dziecka – dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka.

Dochód na osobę w rodzinie – dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie

Dochód rodziny – sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie

Kontrakt socjalny – pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.

Niezdolność do pracy z tytułu wieku – ukończenie 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę

Osoba bezdomna – osobę nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i nie zameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, osobistych także osobę nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.
Osoba samotna – osobę samotnie gospodarującą, nie pozostającą w związku małżeńskim i nie posiadającą wstępnych ani zstępnych

Osoba samotnie gospodarująca – osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe

Osoba zatrudniona – osobę pozostającą w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu lub prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących działalności gospodarczej.

Praca socjalna – działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków temu celowi.

Renta – rentę z polskiego lub zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych, rentę strukturalną lub rente socjalną.

Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Świadczenie nienależnie pobrane – świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niedoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej.

 

Data powstania: poniedziałek, 1 sty 2007 09:55
Data opublikowania: piątek, 23 sty 2009 09:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 cze 2020 12:31
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 3427 razy