Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłaszenie naboru na zespół trenerów: PSYCHOLOGA I PEDAGOGA

Pisz, dnia 21  marca 2011r.

 

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu  w związku z realizacją projektu

„ PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI”

ogłasza nabór na zespół trenerów:

PSYCHOLOGA I PEDAGOGA

do przeprowadzenia zajęć w :

BLOKU MOTYWACYJNO- INTEGRACYJNYM

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

„BLOK MOTYWACYJNO – INTEGRACYJNY ”-prowadzony przez zespół trenerów, tj.: psychologa i pedagoga - skierowany do osób dorosłych.

Okres realizacji zajęć: 01.04.2011r – 30.06.2011r.  12 godzin zajęć w 5 grupach po 17 osób.

 

Zajęcia powinny odbywać się:  od poniedziałku do piątku w godzinach:

od 8:00 do 16:00  w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu,

ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz – pok. nr 25 - Klub Integracji Społecznej  .

/12 h zegarowych x 5 gr. po 17 osób, tj. 3 x 4h x 5gr. lub 4x 3hx5 gr. /

przez 1 godzinę rozumie się 1 godzinę zegarową wliczając 10 min. przerwy,

przy czym  wymiar czasu zajęć dla jednej grupy nie może być wyższy niż 4 h /dziennie.

 

 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

1.      Motywowanie uczestników do czynnego udziału w zajęciach.

2.      Rozbudzanie zainteresowań dalszym uczestnictwem w projekcie.

3.      Rozwijanie komunikacji interpersonalnej.

4.      Integracja i podnoszenie  umiejętności pracy zespołowej.

5.      Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych uczestników ( grupowa diagnoza psychologiczno- pedagogiczna).

6.      Współpraca z zespołem zarządzającym wdrażaniem projektu.

7.      Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań (konspekty, listy obecności, badania ankietowe oraz analiza badań, itp.);

8.      Znajomość problemów środowiska lokalnego.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1.      Wykształcenie wyższe: dyplom magistra psychologii/pedagogiki – potwierdzone stosownymi dokumentami;

2.      Doświadczenie w pracy grupowej z osobami dorosłymi;

3.      Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie ( długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, kryzysy rodzinne) min. 3 letnie;

4.      Doświadczenie w pracy w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      Życiorysy zawodowe – zespołu: psychologa i pedagoga.

2.      Kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje

i uprawnienia.

3.      Ramowy program pracy wraz z konspektami poszczególnych zajęć.

 

PREFEROWANE PREDYSPOZYCJE TRENERÓW:

1.      komunikatywność;

2.      umiejętność współpracy;

3.      głęboka wiedza poparta doświadczeniem;

4.      umiejętność słuchania i obserwacji;

5.      wewnętrzna motywacja;

6.      charyzma;

7.      odporność na stres;

8.      empatia i otwartość;

9.      umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

 

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na prowadzenie zajęć  w mniej niż w 5 grupach, jednak nie mniej niż w 2 grupach.

Oferta musi być złożona łącznie przez  zespół trenerów, tj.: psychologa i pedagoga.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów z dopiskiem:

„BLOK MOTYWACYJNO – INTEGRACYJNY  ”

na adres:

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu

ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz

lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie MGOPS w Piszu

w terminie do: 31 marca 2011r. do godz. 10:00

 

Aplikacje, które wpłyną do MGOPS w Piszu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej MGOPS w Piszu oraz na stronie internetowej www.mgops.bip.pisz.hi.pl

Z wybranym zespołem tj. psychologiem i pedagogiem zostanie podpisana umowa zlecenie na  przeprowadzenie zająć w Bloku motywacyjno – integracyjnym.

Do wymaganych dokumentów prosimy o dołączenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101. poz. 926).

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 21 mar 2011 12:24
Data opublikowania: poniedziałek, 21 mar 2011 12:35
Data edycji: wtorek, 22 mar 2011 07:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 kwi 2011 13:31
Opublikował(a): Zbigniew Podbielski
Zaakceptował(a): Zbigniew Podbielski
Artykuł był czytany: 1602 razy
Ilość edycji: 1